Zafer Dereli
FİİLEN ÜST KADROLARIN GÖREVİNİN YAPILMASI O KADROYA SINAVSIZ ATANMA HAKKI VERİR Mİ?
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2022, Çarşamba
Diğer Yazıları

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğünde yapım ve yayın elemanı olarak görev yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da yönetmen olarak görevlendirildiğinden bahisle sınavsız olarak atanmasının reddedilmesine yönelik işlemi hukuka uygun buldu.

Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın reddi yolundaki .... İdare Mahkemesinin .... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA karar verildi.

Fiilen üst kadro görevleri yapmak kişiye hak sağlamaz

Davalı idarenin kurum içi unvan değişikliği ve görevde yükselme koşullarını sağlamak koşuluyla personelini, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylıklarıyla, bulundukları kadro derecelerine eşit veya kazanılmış hak aylık derecelerine uygun daha üst, aynı yerdeki veya başka yerdeki kadrolara naklen atama konusunda takdir yetkisi bulunduğu; ilgililerin işgal ettikleri kadrolardan daha üst bir kadroya atanabilmeleri için ilgili Yönetmelikte öngörülen şartları haiz olmalarının yanı sıra, varsa sınav şartının yerine getirilmiş olması gerekir.

Dolasıyla, bir personelin bulunduğu kadronun görev ve hizmet tanımı içerisinde yer alan işlerde çalıştırılmayıp, uzun yıllardan bu yana ve fiilen daha üst kadroların görev ve hizmet tanımına giren işlerde çalışması ya da çalıştırılması bu kişiye doğrudan o kadrolara atanma imkanı sağlamaz.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2021/747
Karar No: 2022/602

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ: Av....
KARŞI TARAF (DAVALI) : ...
VEKİLİ: Av....

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğünde yapım ve yayın elemanı olarak görev yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da yönetmen olarak görevlendirildiğinden bahisle, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Geçici 1. maddesi uyarınca, prodüktör ya da yönetmen kadrosuna atanma istemiyle 18/11/2014 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve yoksun kaldığı maddi ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece İdare Mahkemesi kararının özeti:

.... İdare Mahkemesince; davalı idarenin kurum içi unvan değişikliği ve görevde yükselme koşullarını sağlamak koşuluyla personelini, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylıklarıyla, bulundukları kadro derecelerine eşit veya kazanılmış hak aylık derecelerine uygun daha üst, aynı yerdeki veya başka yerdeki kadrolara naklen atama konusunda takdir yetkisi bulunduğu; ilgililerin işgal ettikleri kadrolardan daha üst bir kadroya atanabilmeleri için ilgili Yönetmelikte öngörülen şartları haiz olmalarının yanı sıra, varsa sınav şartının yerine getirilmiş olması gerektiği;

Dolasıyla, bir personelin bulunduğu kadronun görev ve hizmet tanımı içerisinde yer alan işlerde çalıştırılmayıp, uzun yıllardan bu yana ve fiilen daha üst kadroların görev ve hizmet tanımına giren işlerde çalışması ya da çalıştırılması bu kişiye doğrudan o kadrolara atanma imkanı sağlamayacağı; diğer yandan, atamalar konusunda takdir yetkisi bulunan idarenin, yargı kararı ile atama yapması ya da görevde yükselme sınavı yapması konusunda zorlanamayacağının açık olduğu; uyuşmazlıkta, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Geçici 1. maddesindeki, personel yönetmeliğinde aranan şartları taşımak ve 31/12/2014 tarihine kadar yapılan sınavlardan herhangi birinden başarılı olmak kaydıyla yazılı sınava tabi olmaksızın fiilen yürütülen kadroya atanılabileceğine ilişkin yapılan düzenlemenin 31/12/2014 tarihi itibariyla yürürlükten kalktığı; bu durumda, yapım ve yayın elemanı olarak görev yapan davacının prodüktör ya da yönetmen kadrosunun aradığı şartların tamamını haiz olmadığından, davacının başvurusunun zımnen reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Anayasa Mahkemesinin muhtelif kararlarıyla "beklenen haklar" bakımından yasa koyucuya yüklediği ödevin, idareler için de geçerli olacağı; Danıştayın bir çok kararında, haklı beklenti tanımlanarak, idarenin makul beklentiyi karşılayabileceği, baskın kamu yararı olmadığı durumlarda, kamu görevlilerinin haklı beklentilerinin zedelenmemesi gerektiğinin vurgulandığı; 21 yıldır bilfiil prodüktör ya da yönetmen olarak çalıştığından gerekli tecrübeye sahip olduğu ve atanmak için gerekli şartları taşıdığı; idarenin takdir hakkını kötüye kullandığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın reddi yolundaki .... İdare Mahkemesinin .... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

DİĞER YAZARLAR
ERCAN KERMAN
ADANA KEBABI
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Numan Özgür METİN
BALKAN GELENEĞİ BOCUK GECESİ
Recep ÇINAR
Müzik ve Sülük!
Selçuk Duranlar
E-TİCARET
Seyide ESEN
İlle de ‘Keşan’ olsun…
Zafer Dereli
EMEKLİLİK TALEBİNDEN  NE ZAMANA KADAR  VAZGEÇİLEBİLİR?
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
   NATO’dan çıkmak -2
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK