Zafer Dereli
MAAŞI DONDURULAN MEMURUN 'ZAM TALEBİNE' RED
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2022, Cuma
Diğer Yazıları

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.

İLK DERECE MAHKEMESİ: BU KANUNİ BİR ZORUNLULUK

Davacının eski kadrosunda en son ayda aldığı ve madde kapsamında sayılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının, yeni atandığı kadroya ilişkin olarak yapılan ve madde kapsamında sayılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarının, fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödendiği; bu tutarın sabit bir değer olarak alınacağına ve aradaki fark kapanıncaya kadar ödeneceğine yönelik düzenlemeler uyarınca, araştırmacı kadrosuna atanmadan önce aldığı son aylığının dondurulmasının yasal bir zorunluluktur.

DAVACI: SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SADECE ADI DEĞİŞTİ AMA MAĞDUR EDİLDİK

Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilat yapısı değişmemiş, sadece ilçe spor müdürü kadrosunun ismi değiştirilmiştir.

Bu kadro halen var olduğu halde, yönetim hizmetleri grubu içinde yer almayan, personel rejiminde görev, yetki ve sorumlulukları net olarak belirlenmemiş olan torba kadro mahiyetindeki araştırmacı kadrosuna atanmamın haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır.

Danıştay 12. Daire bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/3482

Karar No: 2022/1021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...'ı temsilen ... Sendikası (... -Sen)

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Bakanlığı

VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken, 08/08/2011 tarih ve 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen Geçici 12. madde uyarınca araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan davacının; ilçe spor müdürü olarak aldığı maaşının dondurularak, maaş artış ve zamlarından yoksun bırakılmasına ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi ve anılan Geçici 12. maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/01/2020 tarih ve E:2018/3238, K:2020/109 sayılı bozma kararına uyularak;

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Geçici 12. maddesine göre, Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında il spor müdürü ve ilçe spor müdürü kadrolarında bulunanların, ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılacağı ve bu personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları ödemelerin toplam net tutarının (sabit bir değer olarak esas alınarak) yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarın herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödeneceği; uyuşmazlık konusu olayda, davacının eski kadrosunda en son ayda aldığı ve madde kapsamında sayılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının, yeni atandığı kadroya ilişkin olarak yapılan ve madde kapsamında sayılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarının, fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödendiği; bu tutarın sabit bir değer olarak alınacağına ve aradaki fark kapanıncaya kadar ödeneceğine yönelik düzenlemeler uyarınca, araştırmacı kadrosuna atanmadan önce aldığı son aylığının dondurulmasının yasal bir zorunluluk olduğu, son aylığına maaş artış ve zamlarının yansıtılmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Mahkemece ücret farkının kapanıp kapanmadığı konusunda eksik inceleme yapıldığı ve dava konusu işlem nedeniyle, mali ve parasal yönden kazanılmış haklarındaki kaybın hukuka aykırı olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmadığı; 3289 sayılı Kanun'un Geçici 12. maddesi uyarınca, araştırmacı kadrosuna atandığı, maaşının dondurulduğu ve maaş artışı ile zamlardan yoksun bırakıldığı, özlük ve mali haklarının geriye götürüldüğü, ilçe spor müdürü maaşı ile sabitlenen maaşı arasında önemli tutarda fark oluştuğu, görevde yükselme suretiyle ve kazanılmış statüsüne bağlı olarak edindiği özlük ve parasal haklarında kaybının bulunduğu, bu durumun Anayasanın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu; ayrıca Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilat yapısı değişmediği, sadece ilçe spor müdürü kadrosunun isminin değiştirildiği; bu kadro halen var olduğu halde, yönetim hizmetleri grubu içinde yer almayan, personel rejiminde görev, yetki ve sorumlulukları net olarak belirlenmemiş olan torba kadro mahiyetindeki araştırmacı kadrosuna atandığı, statüsünde yapılan bu değişikliğin haklı bir gerekçesinin de bulunmadığı belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

3289 sayılı Kanun'un Geçici 12. maddesi çerçevesinde davacının araştırmacı kadrosuna atandığı, maaşının sabitlendiği ve fark tazminatından yararlandırıldığı; dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 14/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

DİĞER YAZARLAR
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESLENME
ERCAN KERMAN
TRAFİK
Recep ÇINAR
Din ve Hayat!
NURAN İKİZ
İlle de Söğütlük mü?
Selçuk Duranlar
YEŞİL MUTABAKAT-2
Ahmet Acaroğlu
ŞİDDETİN  ANATOMİSİ 
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
“ÇİNGENE KIZI” MOZAİĞİ UYDURMASI/YAKIŞTIRMASI
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
Zafer Dereli
FAZLA MESAİ KARŞILIĞI BİRİKEN İZİNLERİMİ YURTDIŞINDA KULLANABİLİR MİYİM?
M. ENİS ŞENSEVER
Deniz BAYAV Atölyesi Resim Sergisi (3)
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Küçük Prens Kitabı ve Sözleri
Şükrü Akıllı
DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK-KORUMAK BU MUDUR?
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
Numan Özgür METİN
SAKLI GÖL AĞVA ŞİLE GEZİ NOTLARIM
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Hüsnü Sarıgül
Suriyeliler denizde, Mehmetçik Suriye’de
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
ABDULLAH GÜRGÜN
İLHAN KOMAN SAGUSU
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Prof. Dr. Özer ERGÜN
Kurbanda Hijyen ve Gıda Güvenliği Niye Önemli?
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Levent Büdüş
SİS DAĞILINCA
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Psikolog. Buse BAŞKÖYLÜ
KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE KAYGIMIZI YÖNETMEK
Derya Kurbay
Bunun sonu ne olacak?
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
EKREM KANTUR
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor!
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK