Tülay Çağlarer
SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ
Yayın Tarihi: 04 Mart 2020, Çarşamba
Diğer Yazıları

Geçenlerde durakta araç beklerken, durağın Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nün bir görseli ile giydirildiği dikkatimi çekti. Görselde yazılanları aynen köşeme alıyorum.

KRONİK HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN

-Beslenme Danışmanlığı

-Gebe Bilgilendirme Sınıfı

-Fiziksel Aktivite

-Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim

-Sigara Bırakma Polikliniği

-Evlilik Öncesi Danışmanlık

-Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı

-Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı

-Kadın ve Üreme Danışmanlığı

-Kronik Hastalıklarla Yaşam

-Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı

-Sosyal Çalışmalar ve Toplumsal Destek

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİMİZE BEKLİYORUZ

 

Bu kez de ‘bu birimler nasıl hizmet veriyorlar’ diye araştırdım. Elbette Google müracaat ettim. “Sağlıklı Hayat Merkezleri.shm. saglik.gov.tr” sitesinde yer alan bilgileri, konumu açıklayıcı bulduğumdan, yazıma kaynak olarak aldım.

Bu satırlar hepimizin bilmesi gereken bilgilerdir. Doğumdan ölüme kadar her yaştaki insanımızın ihtiyacı olan hizmetlerdir. Okuduğunda herkes payına düşeni alacaktır. Bundan eminim.

Sağlıklı Hayat Merkezi nedir? sorusunun cevabıyla konumuza başlayalım.

Sağlıklı Hayat Merkezleri(SHM) Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. SHM’ler, Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir. Sağlıklı Hizmet Merkezlerinde verilen hizmetler aşağıda yer almaktadır.

 

Beslenme Danışmanlığı

 

 

 

ANASAYFA

Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM)

SHM Bul

Sağlıklı bireyler ve hastalar için yaş, cinsiyet ve özel diyet gerektiren durumlara göre (obezite, kronik hastalık gebeler, çocuklar, adolesanlar, yaşlılar vb.) klinik rehberlerden de yararlanarak beslenme programları hazırlanıp danışmanlık, tedavi (tahlillerle değerlendirilmesi) ve izleme değerlendirme hizmetleri sunulur

Topluma sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması amacıyla bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir..

Okul sağlığı çalışmalarına destek verilir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında gerekli hallerde evde sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmet sunumunda aktif rol alınır

ANASAYFA

Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM)

SHM Bul

Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı

Sağlıklı Beslenme Danışmanlığına ek olarak kronik hastalık yönetimi kapsamında verilecek danışmanlık hizmetleri:

Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı:

Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında yaşlılıkta sık karşılaşılan sorunlar, düşmenin önlenmesi, güvenli fiziksel çevre, depresyon, alzheimer ve demans önleme vb. yaşlıların yararlanacağı konularda farkındalık eğitimleri yürütülür.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde kronik hastalık yönetimindeki yaklaşım; ilgili tüm sağlık çalışanlarının (diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, beden eğitimi ve spor öğretmeni, çocuk gelişimcisi ve sosyal hizmet uzmanı vb.) sundukları hizmetle bağlantılı olarak hasta ya da sağlıklı başvurana, talep olmasını beklemeksizin konuya ilişkin danışmanlık vermesi ve kronik hastalıkların yönetimine yönelik tavsiye ve motivasyon görüşmeleri yapılması şeklinde olmalıdır. Kronik hastalıkları bulunan bireylere uygulanması gerekli aşılar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verir, aşılama hizmeti sunar. Verilen aşılama hizmetinin aile hekimine bildirimini yapar.

Sağlıklı beslenme danışmanlığına ek olarak kronik hastalık yönetimi kapsamında verilecek danışmanlık hizmetleri:

Yaşlının fiziksel ve ruhsal iyilik halini engelleyen fiziksel, psiko-sosyal, ailesel, kültürel faktörlerin or­tadan kaldırılması ve hizmet sunumuna etki eden engellerin ortadan kaldırılması için eğitim ve danışmanlık verilir.

Yaşlının çevresinden sosyal destek alması amacı ile aile üyeleri arasında iletişimin düzenlenmesi, yaşamı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması, ailenin ve diğer sosyal destek ağ bağlantılarını sağlanması için bilgilendirme yapılır.

Yaşlıların sağlıklı yaşlanmasını sağlanması amacı ile kurum ve kuruluşlar düzeyinde iş birliği ve savunuculuk çalışmaları yapılır.

Aşılama hizmetleri konusunda eğitim ve danışmanlık verir, aşılama hizmetini sunar, aşı uygulamalarının aile hekimine bildirimini yapar.

 

Fiziksel Aktivite:

Fiziksel aktiviteye yönelik görevlerin bazılarını satırlarıma aldım.

Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak, sta­tik ve çalışma postür bozukluklarının oluşmaması için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlamak ve uygulamak

Egzersiz ve fiziksel aktivite alışkanlığının erken dönemde kazandırılması ve davranış değişikliği oluşturulması için çocukluktan yaşlılığa kadar tüm yaş dönemlerinde fiziksel aktivitenin önemi konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Büyüme çağı çocukları başta olmak üzere tüm yaş gruplarına Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Kapasitesinin arttırılmasına yönelik egzersizleri öğretmek

Engelli bireylere yönelik egzersizlerle yaşam kalitesini arttırmak

Aile hekimlerince yönlendirilen ya da doğrudan başvuran kilo fazlası olan bireylerin fiziksel hareket danışmanlığını yapmak.

 

Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı

Ağırlıklı olarak kadınlar olmak üzere başvuran bireylere üreme sağlığı danışmanlığı ve uygulama hizmeti verilir. Bunun yanısıra evlilik öncesi danışmanlığı ve düzenli olarak gebe bilgilendirme sınıfları eğitimleri düzenlenir. Gerekiyorsa bu konularda merkez dışında halk eğitimleri düzenlenebilir. Gebelik dönemi ile bebeklik ve çocukluk çağı aşımaları konusunda eğitim verir.

Gebe bilgilendirme sınıfında, başvuru yapan tüm gebelerimize doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmaları amacıyla eğitimler verilir.

 

Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi(KETEM) Danışmanlığı

Merkez büyüklüğü ve donanımı gözönüne alınarak kanser tarama, danışmanlık, eğitim faaliyetleri yürütülür. Bu faaliyetler için hedef nüfus gözönüne alınarak yıllık faaliyet planı hazırlanır, hedef nüfusa yönelik korunma ve erken tanı öncelikli olmak üzere ve birebir halk eğitim çalışmaları yapılır. Aile hekimlerince yönlendirilen bireyler dışında hedef nüfusun taramalara etkin katılımı için aktif çaba sergilenir. Doğrudan iletişim araçları ve medya yoluyla vatandaş hizmete yönlendirilir. Tarama sonucu kanser tespit edilen vatandaşların bilgilendirilmesi ve desteklenmesi sürecine yönelik gerekli hassasiyet gösterilir. Gerektiğinde hasta ve hasta yakınlarına sosyal, ruhsal ve tıbbi konularda danışmanlık hizmeti sunulur.

 

Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı

Çocuk ve Ergen Sağlığı kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülür:

O-18 yaş arası tipik/atipik gelişim gösteren veya risk altında olan çocuklar ve ailelerine yönelik olarak gelişim değerlendirme, izlem ve danışmanlık hizmeti sunmak.

Gerekli durumlarda birimde bulunan diğer meslek elemanları ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde ev ziyaretleri gerçekleştirerek, gelişim değerlendirme, izlem ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve ihtiyaçlar doğrultusunda diğer destek hizmetlerinin sunulmasını sağlamak.

Gebelik döneminden itibaren anne-babalara yönelik eğitimler (Aile eğitim programları/Anne-baba okulu/gebe sınıfı vb.) düzenlemek ve destek programları kapsamında planlanan hizmetlere (gelişimi destekleyici ebeveynlik beceri ve davranışları) sunmak

 

 

Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri; toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilerek herkesin kendi sağlığını koruma noktasına gelmesini, koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul görmesinin sağlanmasını, ülke bazında var olan koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi suretiyle diş çürüğü ve diş tedavisi oranının en aza indirilmesinin sağlanmasını amaçlar.

Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri kapsamında sunulan hizmetleri şöyle özetleyebiliriz:

Sağlıklı bireylere, dişleri çürümeden, hatta dişleri çıkmadan ulaşılır.

SHM’ye başvuran bireyler ağız ve diş sağlığı ve korunması konusunda bilgilendirilir, farkındalık oluşturulur.

 

Sigarayı Bırakma Polikliniği

Sigara Bırakma Polikliniği hizmetlerini de şöyle özetleyebiliriz:

SHEM bünyesindeki bu poliklinik “Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet sunar. Bu yönetmelik gereği, sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan zararlı olan tütün ve tütün ölümleri hakkında halkın bilinçlendirilmesi faaliyetlerini yürütür, sigara kullanan ve bırakma isteyen vatandaşların başvurularını değerlendirir ve bilimsel geçerliliği olan tedavi protokollerine göre tedavi ve eğitimlerinin yapılmasını sağlar.

 

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün görseline göre Edirne SHM merkezlerinde bu hizmetler veriliyor, fakat bu SHM’ler nerededir? İlanda adreslerine rastlayamadım. Ben de araştırdım, ihtiyacı olanların faydalanmaları için köşeme taşıyorum.

-Edirne Eski Devlet Hastanesi içinde.

-TOKİ Eski Sağlık Müdürlüğü binasında.

-Özgür Çocuklar Parkı’nın yakınında.(Temeli atıldı, inşaatı devam ediyor.)

-Keşan’da

Hizmetler çok güzel ama tanıtıma muhtaç. Gerek Sağlık Bakanlığı’nın, gerekse İl Sağlık Müdürlüklerinin Sağlıklı Hayat Merkezlerinin hizmetleri; broşürlerle, kamu spotlarıyla, videolarla hayatın her alanında; okullarda, sağlık merkezlerinde, sinemalarda, toplu taşıt araçlarında vb.vatandaşlara tanıtılmalıdır.

 

 

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Üç Sınıf İnsan!
ERCAN KERMAN
OSMANİYE’DEN SELAMLAR
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK