HAMİT PUHALOĞLU
Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi (1533-1535) Öncesi Anadolu'da Ortaya Çıkan Bazı Gelişmeler(13)
Yayın Tarihi: 30 Nisan 2015, Perşembe
Diğer Yazıları

Kırzıoğlu, M. Fahrettin; Kars Tarihi 1, Işıl Matbaası, İstanbul, 1953. 
...............................; Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590), T.T.K. Basımevi, Ankara, 1993. 
Kütükoğlu, Bekir Sıdkı; ;Tahmasp 1;, İ.A., XI, 1. Baskı M.E. Basımevi, İstanbul 1970, (ss. 637-647). 
de Lamartine, A; Cihan Hâkimiyeti (Türkiye Tarihi), Haz. M. R. Uzmen, I-III, Tercüman (1001 Temel Eser), İstanbul. ?. 
Matrakçı Nâsuh es-Silâhi; Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Haz. Hüseyin Gazi Yurdaydın, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1976. 
Müneccimbaşı, Ahmed b. Lütfullah, Sahâifu;l-Ahbâr fi Vekây-i ül;l-A;sâr, Trc. Nedim Ahmed, I-III, Hacı Mahmud Kitaplığı, nr. 4741, Süleymaniye Ktb., İstanbul, 1285 h. 
............................ ; Sahaifu;l-Ahbâr fi Vekây-i ü;l-A;sâr, (Müneccimbaşı Tarihi),Terc. İsmail Erünsal, I-III, Tercüman (1001 Temel Eser), İstanbul, ?. 
Öztuna, Yılmaz; Büyük Türkiye Tarihi, I-XIV, İrfan Matbaası, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1977. 
............................ ; Kanunî Sultan Süleyman, K.B. Yayınevi, Ankara, 1989. 
Peçevi İbrahim Efendi; Tarih-i Peçevi, I-II, Amire Matbaası, İstanbul, 1281-1283 h. 
............................; Peçevi Tarihi, Haz. Bekir sıtkı Baykal, I-II, 2. Baskı K.B. Yayınları, Ankara, 1992. 
Rasim, Ahmed; Resimli Haritalı Osmanlı Tarihi, I-IV, 1. Baskı, Şems Matbaası, İstanbul, 1326-1328 h. 
Refik, Ahmet; XVII. Asır;da Rafîzilik ve Bektaşîlik, Ahmet Halit Ktb., İstanbul, 1932. 
Saray, Mehmet; Türk-İran Münâsebetlerinde Şiiliğin Rolü, T.K.A.E. Yayınları, Ankara, 1990. 
Sarı Abdullah Efendi; Düstürü;l-İnşâ, Es;ad Efendi Kitaplığı, nr. 3332, (Türkçe Yazma) Süleymaniye Ktb., 1053h. 
..................... ; Münşeat-ı Fârisi, Es;ad Efendi Kitaplığı, nr. 3333, (Yazma), Süleyaniye Ktb., İstanbul., 1039 h. 
Sertoli Salis, Renzo; Muhteşem Süleyman, Çev. Şerafettin Turan, A. Ü. Basımevi, Ankara, 1963. 
Solak-zâde Mehmed Hemdemi; Solak-zâde Tarihi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1297 h. 
....................... ; Solak-zâde Tarihi, Vahid Çubuk, I-II, 1. Baskı, K.B. Yayınları, Ankara, 1989. 
Sümer, Faruk, Safevi Devleti;nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü (Şah İsmail ile Halefleri ve Anadolu Türkleri), T.T.K. Basımevi, Ankara 1992. 
III. Şemseddin b. Şeref (Şeref Han) Bidlîsî; Tarih-i Şeref-nâme, (Farsça Yazma), nr. 4539/12, Mehmet Paşa Ktb., Darende, 1051 h. 
Şeref, Abdurrahman; Tarih-i Devlet-i Osmaniyye, I-II, 2. Baskı, Karâbet Matbaası, İstanbul, 1315 h. 
Tekirdağ, M.C. Şehabeddin, Fatih;den III. Murad;a Kadar Osmanlı Tarihi (1451-1574), (Basılmamış Ders Notları) İ.Ü.E.F., İstanbul, 1977. 
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi,Ev. Nr.; 9508, 10274. 
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, I-VIII, 5. Baskı T.T.K. Basımevi, Ankara, 1988. 
.............................. ; ;Kanunî Sultan Süleyman;ın Vezir-i A;zâm-ı Maktul İbrahim Paşa Padişah Damadı Değildi, Belleten, S. 114, XXIX, Ankara, 1965, (ss.355-361). 
Yazıcı, Tahsin; ;Safevîler;, İ.A., XI, M.E. Basımevi, İstanbul., 1966, (ss. 53-59). 
.............................. ; ;Şah İsmail;, İ. A. XI. 1. Baskı M. E. Basımevi, İstanbul, 1970, (ss. 275-279). 
Yurdaydın, Hüseyin Gazi; Kanunî;nin Cülusü ve İlk Seferleri, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1961. 
Yücel, Yaşar; Muhteşem Türk Kanunî ile 46 Yıl, 2. Baskı T.T.K. Basımevi, Ankara, 1991. 

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Domuzdan post, gâvurdan dost olmazmış!      
ERCAN KERMAN
TÜRKİYE GLOBALLEŞMİŞ
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK